Statut

hhpolska
HHE.png

STATUT
STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie zrzesza właścicieli, użytkowników wieczystych i dzierżawców hoteli oraz innych podobnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków oraz osoby fizyczne i prawne zainteresowane ideą ochrony zabytków i wykorzystywania tego typu obiektów w celach komercyjnych. Siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Stowarzyszenie może używać odznak pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 8. Stowarzyszenie prowadzić może działalność gospodarczą, a zyski z działalności przeznaczać na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. wzajemna promocja i rekomendacja,
  2. promocja obiektów członków stowarzyszenia w kraju i zagranicą,
  3. działanie na rzecz podnoszenia estetyki obiektów i standardu ich usług,
  4. pogłębianie świadomości posiadania i zarządzania zabytkami kultury – ważnego elementu dziedzictwa narodowego i narodowej tradycji,
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec krajowych i zagranicznych organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a także w kontaktach ze środowiskami opiniotwórczymi i środkami masowego przekazu,
  2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia i ich rodzin,
  3. współpracę z podobnymi organizacjami w Polsce i za granicą, oraz indywidualnymi hotelami w zabytkach,
  4. organizowanie spotkań, seminariów, wystaw służących podnoszeniu wiedzy z zakresu hotelarstwa i ochrony zabytków,
  5. współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i podmiotami gospodarczymi na zasadzie partnerstwa i pełnej autonomii zwłaszcza w zakresie inicjowania, koordynowania i realizacji programów związanych z ochroną zabytków i rozwoju turystyki po obiektach zabytkowych,
  6. prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej na podstawie obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkostwo Zwyczajne
  1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba, która:
   1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
   2. jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym albo dzierżawcą hotelu lub innego obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, ewentualnie wspólnikiem lub udziałowcem osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej będącej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą takiego obiektu;
   3. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia i uzyska akceptację Zarządu.
  2. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia, którzy nabyli członkostwo przed dniem 25 czerwca 2015 roku zachowują swoje prawa, niezależnie od spełniania wymogów, o których mowa w pkt. 1 powyżej. Przepis ust. 26 lit. b) tiret 5 stosuje się.
 4. Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 5. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się – z chwilą jego rejestracji – założyciele Stowarzyszenia.
 6. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 8. Członkowie Wspierający, będący osobami prawnymi, wykonują prawa członkowskie poprzez umocowane w tym zakresie osoby fizyczne.
 9. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 10. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 11. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 12. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek;
  4. udzielania wszystkim członkom Stowarzyszenia rabatu w wysokości nie mniejszej niż 50% na wszystkie usługi świadczone w ich obiektach;
  5. integracji z pozostałymi członkami Stowarzyszenia, w szczególności poprzez organizację spotkań towarzyskich na terenie ich obiektów;
  6. wzajemnego szacunku, przestrzegania zasad etycznych i norm moralnych, zarówno w relacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych w stosunku do Stowarzyszenia i jego członków.
 13. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni.
 14. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 15. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 16. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu podejmowania działalności na szkodę Stowarzyszenia,
   • z powodu nie płacenia składek przez okres pół roku,
   • w razie niespełniania wymogów, o których mowa w ust. 13 Statutu;
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 17. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy kworum wynoszącym 1/10 uprawnionych do głosowania. Stowarzyszenie dokona wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Zebraniu Założycielskim.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, wysyłając zawiadomienia listem poleconym, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną na co najmniej 21 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. W wypadku braku quorum zarządza się głosowanie w drugim terminie – 30 minut po pierwszym – dla ważności tego głosowania wymagana jest bezwzględna większość głosów.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 11. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób, które spośród siebie wybierają Prezesa kierującego pracami Zarządu. Ponadto Zarząd może powierzyć każdemu ze swoich członków pełnienie innych funkcji, w szczególności Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 13. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków,
  9. powierzanie osobom powołanym w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, a także Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i innych funkcji, jeśli zostaną utworzone.
 14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich członków.
 16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

Znajdź nas na